/ 247
vorige
NL-UtHUA_A100819_000191.jpg
 
NL-UtHUA_A100819_000191.jpg x
Transcriptie x
binnen Utrecht, Geertruyt. In wiens presentie
sij de susteren, 12 in ’t getalle, vermaent heeft
tot eendracht, ende dat haer nodich was
een overste te verkiesen uyt haer diese
naest Godt souden gehoorsamen, ende is soo weder
nae Amsterdam tot haer oude clooster gegaen.
Ende dese susteren hebben eerst versocht
Beatrix tot mater, die dat weijgerde.
Ende soo Dieu daernae trachtede, de ver-
maninge haer oude maters vergeten hebbende,
is ten lesten eendrachtelicken suster Geertruyt
van Sint-Nicolas gecosen, met consente van
haer mater binnen Utrecht. Waerdoor Dieu,
gefrustreert sijnde, heeft het clooster verlaten
ende is in de werelt gegaen, daer sij oock
gestorven is. Anno 1423 heeft de mater van
Sinte-Cecilien binnen Utrecht met hulpe van eenige
rijcke hoeren susteren gesticht een convent
binnen Utrecht. Ende omdat dees conventen
waren van eender oirde als van de derde
oirden Sint-Francois, soo hebben sij grotelicx ge-
arbeijt om de oirde te vermeeren. Ende
de mater van Sinte-Cecilien voornoemt, geweest
sijnde een rijcke weduwe die wel cost
regieren, heeft dit clooster, Bethlem genaemt,
slechtelicken opgetimmert; hebbende, daer
mater geworden ende haer oude verlaten, ver-
cregen tot haer nieu clooster confirmatie
Vertaling x
in Utrecht, Geertruyt. In haar aanwezigheid heeft zij de zusters, twaalf in getal, gemaand tot eendracht en hun gewezen op de noodzaak om uit hun midden een overste te kiezen, die ze naast God zouden gehoorzamen, waarna ze weer naar haar eigen klooster in Amsterdam is teruggegaan.
Deze zusters hebben eerst Beatrix gevraagd als mater maar die weigerde dat. Daarna probeerde Dieuwe mater te worden, maar zij vergat daarbij de vermaning van haar vroegere mater. Uiteindelijk is eendrachtig gekozen voor zuster Geertruyt van Sint-Nicolaas en wel met instemming van haar mater in Utrecht. Dieuwe heeft daardoor gefrustreerd het klooster verlaten en is de wereld ingegaan, waar zij ook is gestorven.
In het jaar 1423 heeft de mater van het Sint-Caeciliaconvent in Utrecht met hulp van enkele welgestelden voor haar zusters een (nieuw) convent in Utrecht gesticht. Beide conventen waren dezelfde orde toegedaan, namelijk de derde orde van Sint-Franciscus, en zo hebben zij zich zeer ingezet voor de verspreiding van de orde. De mater van Sint-Caecilia voorgenoemd, een rijke weduwe, die goed kon besturen, heeft dit klooster, Bethlehem genaamd, op eenvoudige wijze gebouwd. Toen zij daar mater was geworden en haar oude klooster had verlaten, heeft ze voor haar nieuwe klooster de bevestiging gekregen
Informatie over afbeelding of scan x
Informatie over afbeelding of scan
Pagina:
97v
Organisatie: Het Utrechts Archief
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.