bestand: 
resultaat: 
Kroniekhss_UB_UtrechtVerzameling kroniekhandschriften UB Utrecht
1UB Utrecht, hss (Kroniek van 't Gein)
Bestandnaam:
NL-UtHUA_A100819_000188.jpg
Nadere toegang:
Pagina:
96r
Volgnummer:
188 van 247
Duurzaam webadres
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download
Transcriptie

Oorspronck, beginsel ende
voortganck, voorders wat fundateurs,
overste ende regeerders dattet convent
in ’t Geyn buyten Utrecht gehadt heeft,
bijeenvergadert door Iohan Buysling,
pater aldaer, anno 1574.

Begeerende in memorie te stellen ende te verha-
len den oorspronck des convents, gelegen buyten
Utrecht, tusschen de Vaert ende Yselstein, genaemt
Nazareth, getimmert ende gefundeert in de
gedestrueerde stadt van Gheijn, naedat de-
selve ontrent 100 jaeren van tevooren ge-
destrueert was. Dat niet sijn begin genomen
heeft van den geenen die een coninck ende
prins is over alle kijnderen des hoveerdicheijts,
maer den geenen die als hij rijck was om onser
salicheijts wille arm is geworden, opdat hij ons
al tesamen door sijn armoij rijck soude maken
etcetera. Want soo lange de cloosters de werelt
tot een spiegel sijn geweest ende een exempel
van liefde, onderdanicheijt ende eendracht,
soo sal de werelt den selven geen gebreck
laten lijden, God den menschen daertoe verwec-
kende, etcetera. Anno 1423, Martino de V papa
ende heer Vrederick van Blanckenheim bischop
tot Utrecht sijnde, sijn gecomen binnen Utrecht
drie susteren uyt het dorp Almkerck, gelegen
in ’t lant van Altenae, bij Woudrichem. Ende
daer woonde op de selve tijt binnen Utrecht

Vertaling

Oorsprong, ontstaan en ontwikkeling van het convent in het Gein bij Utrecht, met alle stichters, oversten en bestuurders die het convent heeft gehad, bijeengebracht door Johan Buysling, pater aldaar, in het jaar 1574

Vanuit de wens de herinnering vast te leggen en het verhaal te vertellen over het ontstaan van het convent, dat was gelegen buiten Utrecht, tussen de Vaart (Vreeswijk) en IJsselstein, en de naam Nazareth droeg, dat was gesticht en gebouwd in de verwoeste stad Gein, ongeveer honderd jaar nadat deze te gronde was gericht. Het had zijn ontstaan niet te danken aan iemand die leefde als een koning of prins van alle kinderen van pracht en praal, maar aan iemand die rijk was maar omwille van onze zaligheid arm is geworden, opdat hij ons allen door zijn armoede rijk zou maken etcetera. Want zolang de kloosters de wereld tot een spiegel zijn geweest en een voorbeeld van liefde, gehoorzaamheid en eendracht, zal de wereld hen niet laten lijden onder gebrek, omdat God de mensen daartoe zal opwekken, etcetera.
In het jaar 1423, toen Martinus V paus was en heer Frederik van Blankenheim bisschop van Utrecht, zijn in Utrecht drie zusters gekomen uit het dorp Almkerk, gelegen in het Land van Altena, bij Woudrichem. In diezelfde tijd woonde in Utrecht

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen