Kroniekhss_UB_UtrechtVerzameling kroniekhandschriften UB Utrecht
2UB Utrecht, hss 6 a 13 (Henrica van Erp)
Bestandnaam:
_Projecten2014\SleutelsUtrechtseGeschiedenisUB\A100820\NL-UtHUA_A100820_000319.jpg
Linken
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download
Transcriptie

Uyt seecker out boek
geschreven door
de hand
van
vrouwe Henrica van Erp
abdisse in
Vrouwenclooster
buyten
Utrecht.

Anno 1139 doe was Vrouclooster
getimmert ende werden die juffrouwen hier in ’t clooster geset.
Ende waeren de kerktoornen anno 1518 so vergaan dat men se bestayde
ofte breken, oft tot het fondament toe, ende niet te laten storten.
[In de marge: De toorn valt van Vrouwenclooster]
Maer den eenen toorne worde afgebroken ende de andere viel bij faute
van den metselaar. Ende waren in ’t achterchoor, doe die toorne
viel elf mans en twee van ons conventsjuffrouwen: die cos-
terinne Zulen en een ander genaampt Voorde, maar God behude se
allegader.

[In de marge: Een niwe toorn gemetselt]
Den niwen toorn wort aangelyt op Sunte Ambrosiusdagh 1519,
des dags na Laetare Jerusalem. Greef Beernt van Beeraten
van wegen biscop Philips van Burgondien, lyde den eersten steen,
ende lyde tot profijte van den metselaar drie goude kronen onder
den steen.

Anno 1421 starf vrouw Euphemia van den Berge, vrouwe van desen
clooster, op Sinte Gillisdagh.

Anno mccccxl sterf vrouw Willam van Ostrum, des daegs na
Divisio Apostolorum, vrouwe van desen clooster.

Anno mcccclvi sterf vrouwe Frederica van de Marn, op Sinte Cilia-
avond, vrouwe van desen clooster.

Anno 1469 timmerde mevrouwe van Groenesteyn den reventer,
coste MLXXXI Rijns gulden en 13 stuyvers, daer diverse toe gaven,

Vertaling

Uit zeker oud boek, gescheven door vrouwe Henrica van Erp, abdis in Vrouwenklooster buiten Utrecht

In het jaar 1139 werd Vrouwenklooster gebouwd en werden de jonkvrouwen in dit klooster ondergebracht. In het jaar 1518 bleken de torens van de kloosterkerk zo bouwvallig geworden, dat men besloot deze af te breken tot aan de funderingen toe om ze niet in elkaar te laten storten.
[In de marge: De toren van Vrouwenklooster stort in]
Slechts één toren werd afgebroken, en de ander stortte in door een fout van de metselaar. Toen de toren instortte waren elf mannen en twee van onze joffers achter in het koor: de kosteres Van Zuylen en een ander die Voorde heette. God beschermde hen echter allen.

[In de marge: De nieuwe toren [wordt] gemetseld]
Het werk aan de nieuwe toren werd begonnen op St. Ambrosiusdag 1519, de dag na Laetare Jerusalem [halfvasten] . Graaf Berend van Bentheim legde uit naam van bisschop Filips van Bourgondië de eerste steen en deponeerde daarop voor de metselaar drie gouden kronen.

In het jaar 1421 stierf joffer Euphemia van den Berge, priorin van dit klooster, op St. Egidiusdag [1 september].

In het jaar 1440 stierf joffer Wilhelma van Oostrum, op de dag na Divisio Apostolorum [16 juli], priorin van dit klooster.

In het jaar 1456 stierf joffer Frederica van Maarn, op de avond voor Sint-Cecilia [21 november], priorin van dit klooster.

In het jaar 1469 liet priorin [Geertruida de Ridder] Van Groenestein de eetzaal bouwen. De kosten bedroegen 81 Rijnse guldens en 13 stuivers, waar verschillende personen aan bijdroegen,

Gebruik alt + scroll om te scrollen