pagina: 
resultaat: 
708Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, behorend aan de stad ('Bewaarde archieven I')
986Register van het begijnhuis, z.j.
Bestandnaam:
_Projecten2014\SleutelsUtrechtseGeschiedenisHUA\A100826\NL-UtHUA_A100826_000018.jpg
Datering:
z.j.
Omvang:
1 deel
Nadere toegang:
Datering:
z.j.
Pagina:
5v
Volgnummer:
18 van 161
Linken
Download
Hieronder kunt u het bestand downloaden: Download
Transcriptie

Om te weten hoe ende in wat tijden
dat convent ende cloester van Sunter-
Nyclaes begonnen is, soe is te weten
dat in ’t jaer ons Heren doe men screef
M CCC ende XXXVII was een goet eer-
baer priester ende heet her Heinrick
van der Stove. Die gaff om Gods wil
een huus ende hofstede cleyn alse seste-
halve roede lanck ende nauwe vier
roeden breet aen Sunterclaeskerck-
hoff streckende ter Twystraet wert
om goetwillighe meechden daer-
in te herberghen ende Gode te dienen,
als dat die brief uutwiset bezegelt
mitter stadtzeghel, welcke brieff
besloten is in der stadtkist daer
wij die copie van hebben ende oeck
hiervoer bescreven staet. Ende aldus
sijn daer vergadert goede meechden
die God dienden ende den armen be-
hulpeliken waren ende den zieken
dienden oetmoedeliken, sonder uut-
wendighe besittinghe van tijtliken
goede. Ende dese stede heeft dan

Gebruik alt + scroll om te scrollen